Avaleht

 • ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVAD
  Arendamise kava koostatakse vastavalt kehtiva ÜVK seaduse kohaselt, järgides Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhendit. Koostatav töö vastab Keskkonnaprogrammi finantseerimise korra ÜVK arendamise kavaga seonduvatele nõuetele, luues sellega võimaluse taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammist.
 • ESKIIS- JA EELPROJEKTID
  Ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide eelprojektid
  Tehnoloogilised projektid – KIK veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotluse kohustuslik lisa
  Tehnilised projektid – Ühtekuuluvusfondi 2014–2020 rahastamisperioodi meetme „Veemajandustaristu arendamine” projekti rahastamistaotluse lisa
 • RAHASTAMISTAOTLUSED
  KIK veemajanduse programmi joogiveevarustuse ja reoveekäitluse alamprogrammi toetuse taotlused Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajandustaristu arendamine” projektide rahastamistaotlused
 • TEOSTATAVUSUURINGUD
  Veevarustus- ja kanalisatsioonialaste projektide teostatavusuuringud
 • ARVUTUSMUDELID
  Veevõrgu hüdraulilised mudelid – modelleerimistarkvarana kasutame vabatarkvara EPANET.
  Sademeveevõrgu hüdraulilised mudelid – modelleerimistarkvarana kasutame vabatarkvara EPA SWMM.
  Pumplate dimensioneerimine ja koostöö analüüs.
 • EKSPERTHINNANGUD
  Eksperthinnangud kliendi poolt püstitatud keskkonnatehnikaalasele probleemile
 • DETAILPLANEERINGUD
  Detailplaneeringute veevarustuse ja kanalisatsiooni osa
 • PÕHI- JA TÖÖPROJEKTID
  Ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide põhi- ja tööprojektid
 • EHITUSPROJEKTIDE EKSPERTIIS
  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (s.h. pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitusprojektide ekspertiisid
 • RIIGIHANKED
  Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine.